Bergen Toen en Nu

05. Openbare school de Klimop

Openbare school de Klimop 

NB2012C 55 2 Klimop

NB2012C 55 3 Klimop

Over de plaats van vestiging van de school heeft aanvankelijk verschil van mening bestaan tussen de initiatiefnemers en het gemeentebestuur. Bij het verzoek tot stichting der beide scholen was gevraagd een terrein, gelegen nabij de hoek van de Schilderslaan en de Vogellaan, als vestigingsplaats te kiezen. Het gemeentebestuur gaf echter de voorkeur aan de vrijkomende kleuterschool aan de van Bergenstraat, waardoor dit gebouw een nieuwe bestemming voor het onderwijs zou krijgen en vernietiging van kapitaal voorkomen kon worden. Met een verbouwing en uitbreiding was dit pand geheel geschikt te maken voor de nieuwe scholen. Na overleg met de inspectie van het lager- en kleuteronderwijs is de keuze van het gemeentebestuur gevolgd. Bij het begin van het schooljaar 1979-1980 was de definitieve huisvesting der scholen nog niet geregeld. Wel kon het onderwijs van start gaan. De kleuterschool is aanvankelijk ondergebracht in de B.B.-kelder van het gemeentehuis en later in het houten gebouw aan de Eldenstraat, dat reeds eerder gebruikt was als kleuterschool en daarna als huisvesting der openbare bibliotheek. De lagere school kreeg onderdak aan de van Bergenstraat. In september 1979 telde de kleuterschool 42 en de lagere school 56 leerlingen. Het gebouw aan de van Bergenstraat werd aangepast. Bij het ontwerpen der verbouwingsplannen is rekening gehouden met de komende integratie van kleuter- en lager onderwijs. Op 11 augustus 1981 heeft de raad besloten tot verbouwing van genoemd pand tot een 8-klassig schoolgebouw. De gestadig dalende aantallen geboorten maakten een bijstelling der prognose van het aanbod van leerlingen noodzakelijk. Het bouwplan van architect ir. A. Reichert uit Venray is daardoor uiteindelijk teruggebracht tot een 6-klassig schoolgebouw. De aanbesteding heeft plaats gehad op 19 november 1984. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver, Bouwbedrijf van Oijen te Afferden, voor 1 332.500,— exclusief B.T.W. Volgens de nieuwe wetgeving zijn de kleuter- en lagere school met ingang van 1 augustus 1985 geïntrigeerd tot de basisschool. De openbare basisschool "Klimop" heeft haar verbouwde en vernieuwde huisvesting in gebruik genomen in het najaar 1985. Het aantal leerlingen is aanvankelijk gestegen maar later - overeenkomstig de algemene trend - gedaald. Op de eerste teldatum van de schooljaren 1985-'86, 1986-'87 en 1987-'88 bedroeg het aantal leerlingen respectievelijk 123, 111 en 97. In 1979 is het openbaar onderwijs begonnen onder leiding van de heer H.L.J.G. Bosmans, hoofd der lagere school, en mevrouw A.A. van der Woude, hoofdleidster der kleuterschool. Sedert 1 januari 1986 is de heer F.C.M. Jungen directeur van de basisschool geweest. 

Zoeken