Skip to main content

Toen en nu header

Bestuurders en ambtenaren

Als aanvulling op het overzicht van de burgemeesters, die sedert 1800 deze functie in de gemeente Bergen hebben bekleed, zijn in dit artikel een aantal gegevens met betrekking tot de wethouders, secretarissen en ontvangers der gemeente Bergen bijeengebracht.
De verzamelde gegevens uit de eerste jaren van het bestaan van de gemeente zijn onvolledig. Een aaneensluitend reeks van namen der wethouders kunnen we geven vanaf 1836 en der secretarissen en ontvangers vanaf 1819.

Wethouders tot 1836

De oudste vermelding van het college van burgemeester en wethouders dateert uit de Franse tijd. Er wordt dan nog gesproken van "le maire et les adjoints" Men heeft daarbij de Nederlandse voornamen ook maar in het Frans vertaald.
Blijkens een aantekening van 1812 bestond het college sedert 1 januari 1808 uit de volgende personen:

Gilta, Germain, maire, geb. 08-09-1756 wonende te Well.
Lutters, Jean Guillaume, adjoint, geb. 09-04-1766 wonende te Well.
Clevers, Henry, adjoint, geb. 13-11-1768, wonende te Afferden .

Van de wethouders na de Franse tijd tot 1836 hebben we de volgende bijzonderheden achterhaald:

1n 1819 was G.J. Crommentuijn, notaris te Afferden, schepen ofwel wethouder tezamen met M. Hoeken uit Well.
Na het overlijden van laatstgenoemde in 1822 is hij in deze functie opgevolgd door J. Hoeken, eveneens wonende te Well.
Waarschijnlijk zijn Crommentuijn en Hoeken tot 1829 schepenen gebleven.
In dat jaar zijn J. Vervoort uit Afferden en J.H. Elders uit Well in deze functie benoemd.

Wethouders 1836 - Heden

Over de periode vanaf 1836 hebben we een volledige lijst van wethouders, die tot 1851 ook wel schepenen of assessoren werden genoemd, kunnen samenstellen.

Waar mogelijk hebben we een afbeelding toegevoegd.

In 1851 is de thans nog geldende gemeentewet tot stand gekomen.
Sedertdien wordt er uitsluitend gesproken van wethouders. 

P.J. Clevers, Afferden 1836--1842  en  1851-1861
L. Stoffels, Bergen 1836--1849
J. Vervoort, Afferden 1843-1851
L.G.H. van  Aerssen , Bergen 1851-1861
P.J. van  Douveren, Bergen 1861-1868
Th.W. Otten, Heijen 1861-1879
F.G. van  Aerssen ,  Bergen 1868-1884
A. Peters, Well 1879-1904
J.M.H. Clevers, Afferden 1884-1894 en 1904-1909
Chr.A. Peeters, Bergen 1894-1913
E.M.E.Th. Haffmans, Wellerlooi 1913-1919
H.A. Korting, Bergen 1909-1922
H.F.H. Koppers, Well 1919-1939
P.J.H. Clevers, Afferden 1922-1935
J.M. Terpstra, Heijen 1935-1943
Th. Janssen, Bergen 1939-1958
P.J. Weijs, Siebengewald 1943-1945  en  1946-1966
G.A. Smals, Well 1958-1960
J.H. Geenen,  Bergen 1960-1962
J.J.M. Joosten, Bergen 1962-1970
H.C. Lambregts, Heijen 1963-1964 en 1970-1972
P.R.H. van  Pinxteren, Well 1966--1974 en 1982-1986?
J.W. Kersten, Bergen 1973-1978
J.F. Breek, Siebengewald 1974-1978
Cor Cornelissen, Bergen 1978-1990
Wim Holtackers, Well 1984-1994 
Martijn van der Maat, Bergen 1990-2006
Lia Roefs, Bergen 1994-2002 en 2014-2017 en 2018-2020
Theo van Eupen, Bergen 2002-2006
Nic Vloet, Bergen 2002-2006
Margo van den Broek, Siebengewald 2006
Frans Pekema, Bergen 2006-2014 en 2018-2022
Ben Buiting, Bergen 2006-2016
Antoon Splinter, Well 2016-
Claudia Ponjee, Bergen 2020-
Martijn Buijsse, Boekel 2022-

Een merkwaardige wijziging in functies heeft zich voorgedaan in 1868. Van Douveren heeft toen ontslag genomen als wethouder omdat hij benoemd werd tot gemeentesecretaris.
Otten, die tegelijk met van Douveren in 1861 tot wethouder benoemd was, is in 1879 burgemeester van Bergen geworden.
Sedertdien hebben Otten en van Douveren nog bijna 25 jaren als burgemeester en secretaris samengewerkt.

Gemeentesecretarissen 1918 - Heden

Sedert 1819 waren de functies van secretaris en ontvanger in een persoon verenigd, namelijk in die van de herbergier M. Beckers te Well.
In 1837 kreeg de onderwijzer Huijgen te Bergen (geboren te Well in 1789) het secretariaat van de gemeente als een nevenfunctie.
Bij de invoering van de gemeentewet in 1851 kwam de benoeming van de secretaris opnieuw aan de orde.
De functie is toen toevertrouwd aan de timmerman A. Huijgen, die opvolger werd van zijn vader. Door zijn overlijden op 44-jarige leeftijd in 1868 kwam de functie opnieuw vakant.
Hierin is voorzien door de benoeming van wethouder van Douveren, die herbergier was te Bergen.
Sedert 1903 heeft men in Bergen uitsluitend secretarissen gehad, voor wie deze functie een hoofdbetrekking was.

M.Beckers 1819-1837 
P.Huijgen 1837-1851 
A.C.H.Huijgen 1851-1868 
P.J.van Douveren 1868-1902 
W.J.Derks 1903-1937 
L.M.B.van Eekeren 1937-1960  
mr. J.G. Donker 1961-1986
G.P.W.H. Braun 1986-1992
G.J.H. Vrinte 1993-1999
G.B. Kuipers 1999-2012
J.C.T. Bakens 2012-2015
J.W.M. Van der Knaap 2015-
C.Jansen 2015-2019
W. Scheepens 2019-2020
B. Timmermans 2020-

Gemeente-ontvangers 1819-1968

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, zijn de functies van secretaris en ontvanger gescheiden in 1837.
Nadien zijn zij niet meer in een persoon verenigd. Vanwege het aantal inwoners der gemeente waren het voor Bergen volgens de wet onverenigbare betrekkingen.
In 1857 is A.Beckers zijn vader in de functie van gemeenteontvanger opgevolgd.
Hierna zijn nog 4 personen in dit ambt benoemd totdat in 1968 een definitieve afsluiting van de lijst van deze functionarissen komt.

M.  Beckers 1819-1857    
A .G.H.  Beckers 1857-1874   
A.H.D. Clevers 1874-1909    
P.F. Fransen  1909-1949   
J.J . Daemen 1950-1965   
H.H.Westdorp 1965-1968   

Ter toelichting; bij de opheffing van deze functie kan het volgende dienen.
Als belangrijkste functies van de gemeente heeft de wet steeds genoemd de secretaris en de ontvanger. In tegenstelling tot andere gemeentelijke functies is de status van genoemde ambtenaren grotendeels in de gemeentewet geregeld.
Zij kunnen uitsluitend door de raad worden benoemd, geschorst en ontslagen .
Ook functies kunnen in de loop van de tijd aan betekenis inboeten.
Dit is o.a. gebeurd met het ambt van ontvanger. Ontwikkelingen in het betalingsverkeer hebben hiertoe o.a. bijgedragen.
Mits op een andere wijze in de organisatie van de financiele administratie en van het kasbeheer wordt voorzien is het sedert 1966 niet meer vereist dat de gemeente een ontvanger heeft.
Zodoende heeft de aanpassing der administratie aan nieuwe inzichten en voorschriften ertoe geleid dat de historie van de gemeente-ontvanger van Bergen eindigt in 1968.

Met dank aan mr. J.G. Donker

Minister van de Broek op bezoek

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister van de Broek op bezoek bij de gemeente tijdens verkiezingen

Minister van de Broek op bezoek Kersten

 

 

 

 

 

 

 

 

cda raadsleden wethouders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA: v,l,n,r, Ben Buiting -  Jacob Knoops - Jos van de Ven- Rob Arts- Math Loonen-Sjef Anderegg.

gemeentehuis Raadsleden
Frans Pekema-Rob Schentke-Gemma Smit-Jos van Rey-Wiel Timmermans.

  • Hits: 3900